containerhome2.jpg

Storage Container House Cost

Teprve zanme tuit hol obrysy novho ekonomickho systmu vstupujcho na svtovou scnu. Jedn se o prvn nov ekonomick systm objevujc se od nstupu kapitalismu a jeho protistrany socialismu na potku 19. stolet. Je to vznamn historick udlost. M to dlouhodob dsledky pro kadho z ns, nae dti a nae vnouata. Tento nov ekonomick systm je o vzjemn spoluprci. A to, co spout tento posun k novmu ekonomickmu paradigmatu, ekonomickmu systmu vzjemn spoluprce lid, je nco, co se nazv nulov mezn nklady. Mezn nklady, nklady na vrobu dalho vrobku a sluby pot, co jsou pokryty vae nklady.

Vyhldka technologick revoluce, tak extrmn ve sv produktivit, e to me snit v hodnotovm etzci tyto mezn nklady tm na nulu dlajcm zbo a sluby v podstat neprodejn. Hojnost tm zdarma a mimo trn ekonomiku. Pak tento fenomn nulovch meznch nklad vtrhnul do celho prmyslu informanch technologi. Miliony spotebitel se staly profesionlnmi uivateli a zaali vyrbt sv vlastn informan produkty. Pokud se podvte na novinov prmysl, vydavatelstv a nahrvac prmysl, nikdy se z nulovch mezn nklad nevrtili zpt. Nai ekonomov si mysleli, e je tu virtuln pekka. A tak se ve virtulnch svtech stle vce a vce zbo v informanm prmyslu bl nulovm meznm nkladm,.

Kter nikdy nepekro firewall fyzickho svta zbo a slueb z cihel a malty. U ne. To, co se dje te, je, e internet se jako sdlovac prostedek nyn roziuje na Internet vc. Fyzick internet kter nm umouje pejt ze svta bit do svta atom. A kdy mme tyto ti internety vloen v jednom systmu komunikan internet, kter je neustle v interakci s internetem energie a internetem dopravy a logistiky na jedn platform Tento Internet vc nm umouje piblit se nulovm meznm nkladm od informanho zbo k fyzickmu zbo. IBM k, e do roku 2020 budeme na 30 miliardch senzor.

The Zero Marginal Cost Society Jeremy Rifkin

A nedvn odhadov studie, star nkoli msc, k, e do roku 2030 budeme mt 100 trilion senzor spojujc ve s kadm v jedn globln neuronov sti. Kdy jsme se pesunuli z internetu na Internet vc a pesuneme se z bit na atomy, zaneme vidt zcela nov ekonomick model, kter ns me dostat blzko nulovm meznm nkladm ve vrob a distribuci fyzick energie a fyzickch produkt. Kad z milin uivatelprofesionl bude moci zvit svoji produktivitu, dramaticky snit mezn nklady a vyrbt, spotebovvat a sdlet svou vlastn fyzickou energii a vlastn vrobky mezi sebou,.

Stejn jako to te dlme s produkty z oblasti informac. Velkou kartou ve he je jdlo, voda a zmna klimatu. Protoe pokud my nedokeme eit zmnu klimatu a budeme pokraovat na tto cest, pokud nememe produkovat potraviny a nemme spolehlivm zpsobem zajitn pstup k vod, vechno, co vm km, je bezpedmtn. Tento nov systm je ji uplatovn v Evrop. Vezmme si energii. Okamik, kdy instalujete solrn panel na vai budovu nebo vtrnou turbnu, dokonce jet pedtm, ne splatte fixn nklady a to je obvykle 3 a 8 let, co nen dlouh doba.

Okamit jsou vak vae mezn nklady tm nulov, protoe slunce na va stee je zdarma. Vtr oprajc se do boku vaeho domu je zdarma. Geotermln teplo pichzjc zpod zem je zdarma. Vae odpadky pemnn v biokonvertoru na energii ve va kuchyni, to ve je zdarma. A miliony malch hr se spojily ve spoleenstvch malch a stednch podnik, majitel dom. Produkuj nov druh elektiny. Internet vc je navren tak, aby byl iiteln, zaloen na spoluprci, zen uivateli a byl v souladu se irokou klou ekonomik. Vezmme si produkty titn 3D tiskem. Nyn mme nkolik set tisc hobist, tisce malch a stednch zanajcch spolenost,.

Kter tisknou sv vlastn 3D produkty. Zadaj svou 3D tiskovou operaci, alespo v Evrop, do tohoto novho Internetu vc, tto tet prmyslov revoluce. Jdete na internet, mete sthnout software ve zdarma jako open source, pak mete pout pro svj provozn sklad recyklovan plasty, papr, nebo dokonce psek a trk a rozpustte je za nklady blc se nule. Svou 3D tiskrnu napjte pomoc zelen energie ze svho Energetickho internetu, kde se vyrb za tm nulov mezn nklady. Pak nabzte sv produkty na globlnch webovch strnkch s velmi malmi reklamnmi nklady, pouze s malm poplatkem, nzkmi meznmi nklady.

A tady teprve zanme nasazovat Logistick internet. Budete mt monost napjet sv vozidlo pro odesln svho 3D titnho produktu na trh vlastn zelenou elektinou z Energetickho internetu a za nkolik let od nynjka budou elektrick vozidla titna tak. Prvn titn vozidlo nyn existuje v Kanad. Funguje na slunce. Budeme mt vozidla bez idi, kter se mohou pohybovat v rmci celho systmu dle libosti s tm nulovmi meznmi nklady. Toto je revoluce. Vyvstv otzka. Pokud miliony pak stovky milion lid mohou zat vyrbt, spotebovvat nebo sdlet sv vlastn produkty v oblasti informanch technologi, energie a mnoho svho vyrobenho zbo s tm nulovmi meznmi nklady,.

Co je tm zdarma a mimo smnn model kapitalistickho trhu, jak druh novho ekonomickho systmu si musme pedstavit k uspodn svta, kter zde pedkldm Jsou to neziskov sociln sluby. To, co se nyn dje, jsou neziskov sociln sluby, co je starobyl instituce, kde se spolhme na vzdlvac instituce, kter jsou neziskov, zdravotnick sluby, denn stacione pro nae dti, asistovan bydlen pro seniory, ekologick organizace, kulturu, sport, umn, a tak dle. Pokud by byly odstranny a my jsme mli jenom trit, nemli bychom moc ivota na planet. Tyto sluby jsou ignorovny ekonomy,.

Protoe nevytv finann kapitl. Vytv sociln kapitl. Ale, vytv velk zisk. To, co dl tyto sluby dleitj ne kdykoli v minulosti, je tento Internet vc. Protoe Internet vc je technologick platforma pro veobecn pouit, kter je navrena tak, aby byl technologickou spznnou du socilnch slueb. Cel nvrh je o distribuovanosti, spoluprci, rozloen horizontln nikoli vertikln a odmuje spoluprci nap tmito laterlnmi stmi. Vytv komunitu sdlen. Pokud miliony a miliony lid vyrb a sdl svou vlastn energii a 3D titn produkty a informan produkty, budou potebovat men pjem, pi nulovch meznch nkladech.

Pod budou potebovat zamstnn Pokud je trh nepotebuje, protoe meme vyrbt energii a produkty, na trhu s pokroilmi technologiemi, kde dostanete zamstnn V neziskovch socilnch slubch. Sociln sluby vytv sociln kapitl lidskch bytost s ostatnmi lidmi, vytvenm komunit kultury, sportu, umn, wellness, zdrav, kvality ivota. To jsou mnohem dleitj zamstnn. Tvorba vciek nen tak intelektuln nron a motivujc mysl, jako je snait se vytvoit pocit lidskho spoleenstv, pocit transcendence a cit pro hledn smyslu ve svt. Posledn mylenka. Meme se dostat blzko voln energii. U tam skoro jsme, zdarma zbo a sluby, ale bez jdla a vody nepeijeme.

A nevme, jestli meme nakrmit lidi a zajistit pro n vodu, kdy budeme muset do 30 let pesdlit miliony lid v zpadn sti Spojench stt. Take. zmna klimatu je slon v pokoji. Co je dleit, je uvdomit si, e tet prmyslov revoluce, tento Internet vc nm umouje rychle opustit fosiln paliva. A mt miliony lid zanajcch produkovat a sdlet svou vlastn zelenou energii. A tento Internet vc, protoe cel jeho el je zven innosti snenm meznch nklad, znamen, e nm to ukazuje, jak efektivnji vyuvat mn zdroj. Take nevlome velk bemeno na planetu, na kter ijeme.

Mme zde mlad lidi nejen sdlejc informan produkty a energii a vrobky vyroben 3D tiskem, ale stejn tak mme sdlen automobil a sdlen jzdnch kol a te sdlme byty a domy a odvy a nad a hraky. Take mme generaci, kter zan vit e to nen o vlastnictv, je to o pstupu, a pokud vce lid sdl to, co maj, mn mus bt produkovno. M to negativn dopad na HDP, ale m to pozitivn dopad na kvalitu ivota, a to je mtko dobr ekonomiky. Nen to jen technologie. Je to demokratizace ekonomiky.

A doufejme, e v roce 2050 budete ve svt, e nebude 1 nebo 99. Bude to spolen ekonomika, udriteln dobr kvalita ivota, kde nikdo nezstane pozadu. Je to utopie Ne. Musme zmnit lidsk pbh. Potebujeme nov pbh pro lidskou rasu ve spojen s technologi. Musme se pohnout od geopolitiky do biosfry vdom bhem jedn generace. Vechno, co dlme m tsn dopad na njakho lovka, njak ekosystm, njak dal druh na Zemi. Mme zde mladou generaci, kter zan vidt, e ijeme v jedn nedliteln komunit, biosfe. Take jsem pln obezetn nadje.

containerhome2.jpg Category: How to Build a Container Home

Leave a Reply